Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento. ¿Aceptas? Leer más

va_ES

Valenciano (España)
Mantenedor: raloses_1155


Nombre Traducción Descripción Última actualización
duration duration duration 2019-09-17 12:20:26
icon icon icon 2019-09-24 12:05:30
manage manage manage 2019-09-29 12:08:50
not-allowed-modify not-allowed-modify not-allowed-modify 2019-09-30 12:34:08
plugin-unsupported-version plugin-unsupported-version plugin-unsupported-version 2019-09-27 16:44:49
rebuild rebuild rebuild 2019-09-14 19:30:26
rebuild-completed rebuild-completed rebuild-completed 2019-09-14 19:36:29
selected-quantity Cantitat aprovada approve-quantity 2019-02-02 17:02:47
supplier-account-not-found supplier-account-not-found supplier-account-not-found 2019-09-27 13:25:52
table-not-found table-not-found table-not-found 2019-09-27 11:42:44
Nombre Traducción Descripción Última actualización
Date-of-the-document Data del document a generar Date-of-the-document 2019-05-02 21:03:44
MegaSearch Buscador MegaSearch 2019-06-20 23:20:18
VAT-register Llibre d'imposts VAT registration 2018-11-23 16:44:15
about Sobre About 2018-11-23 16:44:59
accept Acceptar Accept 2018-11-23 16:45:37
accept-data Acceptar els canvis o l'operació Accept changes or operation 2018-11-23 16:47:12
accept-privacy-policy Accepta la política de privacitat accept-privacy-policy 2019-09-13 23:04:48
access-denied S'ha denegat l'accés access-denied 2019-01-13 19:22:19
account Conte Account 2018-11-23 16:47:38
account-balance Saldo del conte Account Balance 2018-11-23 16:48:45
account-code Còdic del conte Account code 2018-11-23 16:49:10
account-data-missing Falten senyes en el conte Missing data in the account 2018-11-23 16:50:09
account-length Llongitut del conte Account length 2019-05-02 21:46:03
account-length-error La llongitut del conte no és correcta. El conte ha de tindre la llongitut definida en l'eixercici account-length-error 2019-05-02 21:46:35
account-parent-error El conte pare és incorrecte o no pertany a l'eixercici The parent account is incorrect or does not belong to the exercise 2019-05-02 21:41:01
accounting Contabiltat Accounting 2018-11-23 16:52:58
accounting-accounts Contes contables Accounting accounts 2019-04-11 09:24:20
accounting-concept Concepte contable Accounting concept 2018-11-23 16:53:56
accounting-data-missing El pla contable no s'ha trobat accounting-data-missing 2019-02-02 17:02:26
accounting-date Data de l'assentament Accounting date 2018-11-23 16:54:25
accounting-entries Assentaments contables Accounting entries 2018-11-23 16:55:06
accounting-entry Assentament Accounting Entry 2018-11-23 16:55:23
accounting-entry-date Data de l'assentament Accounting entry date 2018-11-23 16:55:58
accounting-entry-macros-text <p>Pots usar paraules clau especials (macros) per a autocompletar l'informació en el camp descripció:</p><dl><dt>Nom del document</dt><dd>Escriu <strong>%document%</strong> per a afegir el nom del document.</dd><dt>Hui</dt><dd>Escriu <strong>%date%</strong> per a afegir la data actual.</dd><dt>Data d'entrada</dt><dd>Escriu <strong>%date-entry%</strong> per a afegir la data de l'assentament.</dd><dt>Més</dt><dd>Escriu <strong>%month%</strong> per a afegir el nom del més de la data de l'assentament.</dd></dl> <p>You can use special keywords (macros) to autocomplete some information on the description field:</p><dl><dt>Document name</dt><dd>Type <strong>%document%</strong> to add the document's name.</dd><dt>Current date</dt><dd>Type <strong>%date%</strong> to add the current date.</dd><dt>Entry date</dt><dd>Type <strong>%date-entry%</strong> to add the accounting entry's date.</dd><dt>Month</dt><dd>Type <strong>%month%</strong> to add the name of the month of the accounting entry's date.</dd></dl> 2018-11-23 17:07:25
accounting-entry-macros-title Us de les macros en el camp de descripció Usage of macros in the description field 2018-11-23 17:05:43
accounting-file Archiu de contes Accounting file 2019-04-11 09:39:47
accounting-heading Grup contable Accounting heading 2018-11-23 17:28:45
accounting-heading-code Número de grup contable ID Accounting heading 2018-11-23 17:29:45
accounting-items Partides contables Accounting items 2018-11-23 17:30:26
accounting-lines-error Erro en les llínees de l'assentament contable accounting-lines-error 2019-09-13 23:07:08
accounting-plan Pla contable accounting-plan 2019-03-19 20:56:59
accounting-possible-duplicated L'assentament està possiblement duplicat en est atre. Si no fora aixina, simplement canvia el concepte per a evitar este mensage. Accounting entry possible duplicated of this other. If there isn't, to avoid this message, simply change the concept. 2019-04-12 00:24:34
accounting-reports Informes contables Accounting reports 2018-11-23 17:34:06
accounting-within-regularization L'assentament pertany a una regularisació de l'impost %tax%. No es pot borrar. The accounting entry is within a regularization of %tax%. It can't be deleted. 2018-11-23 17:36:08
accounts Contes Accounts 2019-04-11 09:24:43
action Acció Action 2018-11-23 17:36:47
actions Accions Actions 2018-11-23 17:37:02
active Actiu Active 2019-09-13 23:17:43
add Afegir Add 2018-11-23 17:37:58
add-all-disabled Afegir tot desactivat Add all disabled 2018-11-23 17:41:20
add-all-enabled Afegir-ho tot activat Add all enabled 2019-09-13 23:18:40
add-invoices Afegir factures add-invoices 2019-06-20 23:24:46
add-new-plugin Afegir un nou complement Add new plugin 2018-11-23 17:42:58
additional-text Text adicional additional-text 2019-07-25 13:48:31
address Direcció Address 2018-11-23 17:43:21
addresses Direccions Addresses 2018-11-23 17:43:51
addresses-and-contacts Direccions i contactes Addresses and contacts 2018-11-23 17:44:25
admin Admininistrador Admin 2018-11-23 17:44:48
administrator Administrador Administrator 2018-11-23 17:45:05
advanced Alvançat Advanced 2019-04-11 09:39:06